<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=296550599029828&ev=PageView&noscript=1"/>

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami pro nákup v internetovém obchodě www.najada.games.

1.2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost Fantasy cards s.r.o., se sídlem Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha 3, IČO: 24257478, DIČ: CZ24257478. Prodávající je plátce DPH.

1.3. Kupujícím může být fyzická osoba jakožto spotřebitel, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

1.4. Kromě internetového obchodu www.najada.games prodávající také provozuje jednu či více prodejen, jejichž provozní doby a adresy jsou uvedeny v sekci „Kontakt“.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Zboží nabízené v internetovém obchodě je návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou). Vytvořením objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře kupující činí závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky, které je kupujícímu zasláno elektronickou poštou. Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud se zboží již nevyrábí či nedodává, výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží, u zboží se zobrazuje zjevně mylná cena, nesprávné informace v popisu zboží či z důvodu skladové chyby. U jednotlivých kusových karet si prodávající dále vyhrazuje právo omezit množství prodaných kusů na čtyři kusy od karty stejného názvu. V případě, že kupující již zaplatil část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu prodávajícím tato částka vrácena zpět.

2.3. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se právními předpisy pro darovací smlouvu. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem v rámci 14denní odstupní lhůtě, je kupující povinen poskytnuté dárky prodávajícímu vrátit společně se zakoupeným zbožím.

2.4. Ceny zboží nabízeného prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou uvedeny včetně DPH.

2.5. Prodávající vystaví kupujícímu pro platbu vykonanou na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Fakturu prodávající dodá buďto společně s dodáním zboží v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty.

2.6. Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je prodávající povinen u vystaveného dokladu prokázat věrohodnost původu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost. Obsah daňového dokladu v listinné i v elektronické podobě musí zůstat od doby jeho vystavení po ukončení lhůty pro jeho uchování nezměněn. Z tohoto důvodu nelze na již vystaveném daňovém dokladu měnit údaje odběratele. Po zadání těchto údajů do systému ze strany kupujícího již nemůže dojít k jejich další editaci. Pokud kupující nesdělí v rámci obchodní transakce dodavateli své DIČ, má se za to, že při pořízení plnění vystupuje jako fyzická či právnická osoba nepovinná k dani.

2.7. Návrh na uzavření kupní smlouvy i kupní smlouva jsou uzavírány v jazyce, ve kterém kupující vyplnil objednávkový formulář.

 

3. Právo na odstoupení od smlouvy

3.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

3.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedeném v předchozím odstavci. Kupující od kupní smlouvy může odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronickou poštou na emailovou adresu info@najada.cz. Při odstoupení je pro urychlení komunikace vhodné uvést číslo objednávky, datum nákupu a případně číslo bankovního účtu pro vrácení peněz.

3.3. V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající v souvislosti s danou smlouvou veškeré přijaté peněžní prostředky, kromě částky představující rozdíl mezi částkou nejlevnější přepravní metody v internetovém obchodě prodávajícího a částkou za způsob přepravy, který si spotřebitel vybral prostřednictvím objednávkového formuláře. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí.

3.4. Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, návodu , atd.) . V případě, že vrácené zboží nese známky poškození či opotřebení, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku. Náklady za přepravu vráceného zboží zpět prodávajícímu hradí kupující.

3.5. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží musí prodávajícímu vrátit vše, co na základě dané smlouvy získal, tj. včetně např. dárků. Vrácené zboží musí být nepoškozené a nejevit známky opotřebení.

3.6. Kupní cena nebo její část bude kupujícímu po vrácení zboží vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dní od vrácení zboží.

 

4. Práva z vadného plnění

 4.1. V případě, že má převzaté zboží jakékoli nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklým nebo prodávajícím uváděným účelům, neodpovídá uvedené jakosti nebo neodpovídá jeho množství, míra či hmotnost), jedná se o vady zboží, za které odpovídá prodávající.

 4.2. V případě nedostatků zboží plynoucích z odstavce výše, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to vzhledem k povaze zboží neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 4.3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo zboží opravit.

 4.4. Není-li u daného zboží uvedeno jinak, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady u nového zboží po dobu dvaceti čtyř měsíců od převzetí a použitého zboží po dobu dvanácti měsíců od převzetí.

 4.5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 4.6. U prodávaného použitého zboží prodejce neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

 5. Reklamace

 5.1. V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží vadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním výrobku, má po dobu trvání záruční doby právo na uplatnění reklamace. Záruční doba je dvacet čtyři měsíců pro nové zboží a dvanáct měsíců pro použité zboží.

 5.2. Reklamaci může kupující podat elektronickou poštou na emailovou adresu prodávajícího info@najada.cz. Při uplatnění reklamace by měl prodávajícímu uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Pro urychlení komunikace je vhodné uvést číslo objednávky. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).

 5.3. Lhůta pro vyřízení reklamace se počítá od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dní, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

 5.4. V případě, že je k rozhodnutí o reklamaci potřebné odborné posouzení, sdělí prodávající kupujícímu adresu, na kterou kupující doručí reklamované zboží. Po posouzení vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace.

 5.5. Nemůže-li prodávající odstranit vadu zboží, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

 5.6. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil.

 5.7. Záruční doba je určena pouze pro spotřebitele a nevztahuje se pro nákupy, kdy je kupujících podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

 

6. Výkup karet

 6.1. Provozovatel internetového obchodu mimo prodej zboží také vykupuje použité zboží, a to převážně kusové karty sběratelské karetní hry Magic the Gathering. V tomto případě figuruje provozovatel jako kupující a spotřebitel nabízející své karty jakožto prodávající. Vytvořením výkupu karet prostřednictvím výkupového formuláře prodávající potvrzuje, že je nepodnikající fyzickou osobou.  

 6.2. Způsob fungování výkupu karet je popsáno v sekci „Výkup“.

 6.3. Zboží nabízené prostřednictvím výkupového formuláře je návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou). Vytvořením výkupu prostřednictvím výkupového formuláře prodávající činí závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením výkupu, které je prodávajícímu zasláno elektronickou poštou s předmětem „Potvrzení výkupu“.

6.4. Kupující si vyhrazuje právo výkup karet nebo jeho část zrušit, zejména tehdy, pokud:
a) Tržní cena zboží se změnila výrazným způsobem.
b) U zboží se vyskytuje zjevně mylná výkupní cena.
c) Prodávající nedodal zboží v souladu s instrukcemi, které mu kupující zaslal elektronickou poštou před uzavřením kupní smlouvy (zejména tehdy, pokud zboží nebylo dodáno včas, zboží není seřazeno ve správném pořadí anebo se výrazným způsobem liší od parametrů, které prodávající zadal do výkupového formuláře).

6.5. Po doručení zboží kupující provede kontrolu obdrženého zboží. V případě, že se fyzické stavy karet liší od stavů karet, které prodávající zadal do výkupového formuláře, kupující takové stavy upraví ve výkupovém formuláři. Pokud má úprava stavů za následek pokles ceny ve výši 10% z původní částky, kupující není povinen prodávajícího o změně ceny informovat a prodávajícímu uhradí odpovídající cenu výkupu. V případě, že cena vykupovaného zboží po úpravě stavů klesne o více než 10% z původní částky, je kupující povinen prodávajícího informovat a vyčkat na jeho souhlas s novou cenovou nabídkou. Prodávající má právo tuto novou cenovou nabídku odmítnout. Pokud cenovou nabídku prodávající odmítne, je kupující povinen mu obdržené zboží zaslat zpět. Náklady na poštovné za vrácení nevykoupených karet hradí prodávající.

6.6. Kromě případu uvedeném v předchozím odstavci prodávající nese náklady na poštovné i tehdy, pokud jím dodané karty výrazně neodpovídají popisu, který prodávající zadal do výkupového formuláře, a kupující se z tohoto důvodu rozhodne tyto karty nepřijmout (zejména tehdy, pokud jsou dodané karty v jiném jazyce, z jiných sad anebo ve stavech, které kupující nevykupuje).

6.7. Prodávající je odpovědný za bezpečné doručení vykupovaného zboží kupujícímu a bere na vědomí, že v případě, že dojde k poškození zboží nebo úplné ztrátě zásilky se zbožím před doručením kupujícímu, nemá nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany kupujícího.

 

7. Zákaznický kredit, kupóny a akce

 7.1. Zákaznický kredit funguje jako virtuální peníze. Kupující jej může využít při nákupu v internetovém obchodě či provozovně prodávajícího. Zákaznický kredit je možné využít pro libovolnou objednávku, avšak není jej možné převést či vyměnit za fyzické peníze.

 7.2. V případě nákupu s využitím slevového kupónu bude hodnota slevového kupónu kupujícímu odečtena od ceny zboží. Pokud je hodnota kupónu vyšší než cena zboží, nelze na kupón vrátit peníze anebo ho za peníze směnit. Kupón lze použít pouze jednorázově. V případě reklamace nebo odstoupení od kupní smlouvy, kdy zboží bylo hrazeno kupónem, prodávající kupujícímu vrátí hodnotu kupónu prostřednictvím náhradního kupónu.

 7.3. Slevy, slevové akce, kupóny a další cenová zvýhodnění nelze vzájemně kombinovat (pokud není uvedeno jinak). Kupující může na každou objednávku využít pouze jednu slevu.

 7.4. Jako odměnu za své nákupy může kupující získat věrnostní slevovou úroveň, díky které může v internetovém obchodě i prodejně prodávajícího nakupovat se slevou. Prodávající si vyhrazuje právo kupujícímu věrnostní úroveň přidat či odebrat dle svého uvážení. Program věrnostních slev je určen pouze pro nepodnikající fyzické osoby.

 

8. Spory

 8.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 8.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 8.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 8.4. Dozor nad dodržováním povinnosti podle zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 8.5. Kupující může při řešení sporů z kupní smlouvy využít též platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

9. Závěrečné ustanovení

 9.1. Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, je popsáno v sekci „Zásady ochrany osobních údajů“. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

 9.2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

 

 Naposledy aktualizováno: v Praze dne 4.7.2021.

 

 

 

 

Kontakt

Najáda

Ondříčkova 2166/14

13000 Praha

Česká Republika

Otevírací doba

Po - Pá

12:00 - 19:00 h

So - Ne

10:00 - 19:00 h

Jsme také na


Made with ❤️ for gamers by gamers